Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

สถาบันฯ ส่งมอบหน้ากากอนามัยและสบู่เหลวล้างมือให้กับแผนกห้องฉุกเฉิน รพ.ตำรวจ

สถาบันฯ ส่งมอบหน้ากากอนามัยและสบู่เหลวล้างมือให้กับแผนกห้องฉุกเฉิน รพ.ตำรวจ

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอ่านต่อ

ภาพกิจกรรมอบรมการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

ภาพกิจกรรมอบรมการสอนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams

ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมการใช้งาน​  Microsoft Teams​ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ในการจัดเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค​ COVID-19 ​หลักสูตร “​สอนออนไลน์ด้วย​ Microsoft Teams” รุ่นที่​อ่านต่อ