Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รับสมัครผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิDownload

กําหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) และการปฐมนิเทศนักศึกาใหม่ (ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ และโครงการจัดการศึกษาพิเศษแผนการศึกษาเพื่ออุตสาหกรรม)

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกผู้แทนบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิDownload

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565Download

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันDownload