Menu Close

Category: รอบรั้วปทุมวัน

งานเกษียณอายุราชการ 2566 “ถักทอสายใย ร้อยใจชาวปทุมวัน ผูกพันมั่นคง ลึกซึ้งในสัญญา”

สทป. ศึกษาดูงาน Benchmark ด้านเทคโนโลยีการผลิต

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์  ได้พานักศึกษาระดับบปริญญาโทอ่านต่อ

งานเกษียณอายุราชการ 2566 “ถักทอสายใย ร้อยใจชาวปทุมวัน ผูกพันมั่นคง ลึกซึ้งในสัญญา”

งานเกษียณอายุราชการ 2566 “ถักทอสายใย ร้อยใจชาวปทุมวัน ผูกพันมั่นคง ลึกซึ้งในสัญญา”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จัดงานเกษียณอายุราชการ “ถักทอสายใย ร้อยใจชาวปทุมวัน ผูกพันมั่นคง ลึกซึ้งในสัญญา”อ่านต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ครั้งที่ 2 /2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันฯ เพื่อดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ สายสนับสนุนวิชาการ ฯ ครั้งที่ 2 /2566

การเสวนา"ฉากทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างมืออาชีพ"

การเสวนา”ฉากทัศน์การพัฒนาสถาบันฯ ร่วมคิด ร่วมสร้างอย่างมืออาชีพ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน โดยคณะทำงานอนุสรณ์ 90 ปี ช่างกลปทุมวันอ่านต่อ

การสรุปการศึกษาดูงานและเรียนรู้กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

การสรุปการศึกษาดูงานและเรียนรู้กิจกรรมของนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ตามที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านวิชาการ ภาษาและวัฒนธรรม แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติอิชิโนเซกิ ประเทศญี่ปุ่นอ่านต่อ